روسها، پشت دروزاره‌های بسته اوکراین

کاروان کمک های انساندوستانه روسیه به مقصد دونتسک همچنان در پشت مرزهای اوکراین متوقف شده است.

روسها، پشت دروزاره‌های بسته اوکراینکاروان کمک های انساندوستانه روسیه به مقصد دونتسک همچنان در پشت مرزهای اوکراین متوقف شده است.
کد N449222