نظرسنجی جالب سایت مخالف دولت:32درصدمردم عملکردیکساله دولت روحانی را عالی و خوب و22درصدمتوسط می دانند

سایت روزنامه جوان که موضع مخالف با دولت دارد، اقدام به نظرسنجی در باره غملکرد دولت کرده است.

کد N448305