یدیعوت آحارونوت منتشر کرد؛

تصاویری واقعی از ترس و وحشت صهیونیستها در جریان جنگ غزه