اروپا خواستار هماهنگی اوکراین در ترانزیت گاز روسیه شد

خواندنی از سراسر وب