اروپا خواستار هماهنگی اوکراین در ترانزیت گاز روسیه شد