صربستان وجمهوری آذربایجان بر گسترش همکاری نظامی تاکید کردند

جمهوری آذربایجان,صربستان

بلگراد - ایرنا - وزیران دفاع صربستان وجمهوری آذربایجان روزسه شنبه درباکو برگسترش همکاری های دوجانبه درزمینه دفاعی تاکید کردند.

به گزارش ایرنا ازپایگاه اینترنتی وزارت دفاع صربستان، ˈبراتیسلاو گاشیچˈ وˈذاکر حسن افˈ دراین نشست امضای توافقنامه همکاری های دفاعی دوکشور در ماه فوریه امسال را چارچوب حقوقی برای بهبود همکاری های نظامی دوجانبه و تشویقی برای شرکت درماموریت های صلحبانی چند ملیتی وتوسعه همکاری های نظامی آموزشی ونظامی پزشکی توصیف کردند.

گاشیچ وحسن اف همچنین دراین دیدارباتوجه به ظرفیت بالای صنایع نظامی صربستان ارتقاء وگسترش انتقال فناوری تجهیزات وسلاح های نظامی را امکان پذیر خواندند.

وزیردفاع صربستان درنشست باهمکار خود درباکو از شرکت نمایندگان نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان درتمرینات تاکتیکی چندملیتی تحت نام ˈ گرگ خاکستری 14 ˈ وˈویکینگ 14ˈ که درصربستان برگزار شد، ابراز رضایت کرد.

وی همچنین با ابراز امیدواری که صربستان وجمهوری آذربایجان همکاری های خود را به طور مداوم به منظور شرکت درتمرینات چند ملیتی ادامه بدهند،گفت: بخصوص که پایگاه ˈجنوب ˈ درصربستان از سال 2015 فعالیت خود را به عنوان مرکز تمرینات ماموریت های صلحبانی چند ملیتی در منطقه بالکان شروع خواهد کرد.

وزیر دفاع صربستان همچنین به آموزش افسرای جمهوری آذربایجان در مؤسسه های آموزشی صربستان ازجمله آکادمی نظامی ودانشکده نظامی پزشکی اشاره کرد وگفت که چنین همکاری ها موجب شناخت بهتر یکدیگر وتوسعه روابط دوستی دو کشور می شود.

وزیر دفاع صربستان درطی اقامت دو روزه خود درجمهوری آذربایجان با ˈالهام علی افˈ رییس جمهور وˈآرتور راسی زادهˈ نخست وزیر وˈیاور جمال اوفˈ وزیر صنایع دفاعی این کشور دیدار وگفت وگو خواهد کرد.

اروپام**1**436**1859
کد N441838