اختلاف کی یف و مسکو بر سر امداد رسانی به شرق اوکراین

آمریکا اروپا

اوکراین قصد دارد از ورود حدود 300 کامیون روسی حامل کمک های بشر دوستانه برای مردم شرق اوکراین جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اوکراین اعلام کرده است از ورود کامیون های روسی که گفته می شود حاوی کمک های بشر دوستانه برای مردم شرق اوکراین است خودداری خواهد کرد.

اوکراین خواستار تحویل کمک ها در مرز دو کشور است.

والری چالی معاون دفتر رئیس جمهور اوکراین با اشاره به تصمیم روسیه برای ارسال حدود 300 کامیون حامل کمک های بشر دوستانه برای مردم شرق اوکراین گفت: ما احتمال ورود هیچ ستونی از نیروهای روسیه را در داخل خاک خودمان مورد بررسی قرار نخواهیم داد. کمک ها باید در مرز بر کامیون هایی که از سوی صلیب سرخ فراهم خواهند شد بارگیری شوند و هیچ نیروی روسی هم مجاز به اسکورت آنها نخواهد بود.

در این گزارش با اشاره به نگرانی ناتو از این نکته که کامیون های حاوی کمک های بشر دوستانه پوششی باشد برای ارسال تسلیحات به جدایی طلبان شرق اوکراین از سوی روسیه و از این کامیون ها به عنوان "اسب تراوا" یاد شده است.

موضوع ارسال کمک های بشر دوستانه در حال تبدیل شدن به تنشی دیگر بین مسکو و کی یف است.