آقای رئیس جمهور! نظافت را رعایت کنید

دیروز که حرفهای تند و دور از انتظار رئیس جمهور منتشر شد، معلوم بود توپخانه هر دو جناح علیه او راه می افتد و امروز که روزنامه ها درآمد معلوم شد اصلاح طلبها نگذاشته اند رقیبشان بازی را ببرد.

همین جور که داشتم  انتقادات و اعتراضات به سخنان آقای روحانی را می خواندم، به این هم فکر می کردم که بعضی از این حضرات منتقد اعصاب داغون ، معمولا زبانشان جز به فحش نمی چرخد و قلم شان جز به ناسزا نمی گردد، اما حالا که نوبت حرفهای تند به رئیس جمهور رسیده"داد و فریاد برآرند که مسلمانی نیست".

و البته یادم آمد از قصه شخصی که یک تکه پارچه کثیف بر سر چوبی بسته بود و آن را در لجن های جوی فرو می برد و با مرکب! حاصل از آن روی دیوار می نوشت:"نظافت را رعایت کنید".  و  رهگذران شاهد این صحنه، چه می توانستند بکنند جز پوزخند زدن!

کد N440404