با تصویب نمایندگان مجلس؛

شورای ساماندهی پایتخت برای بررسی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور تشکیل می‌شود

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای ساماندهی پایتخت سیاسی و اداری کشور به منظور امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری در افق های زمانی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح امکان سنجی انتقال پایتخت و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران را مورد بررسی قرار دادند.

بر این اساس با تصویب نمایندگان مجلس شورای ساماندهی پایتخت سیاسی و اداری کشور با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در قوه مجریه و استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و عندالزوم کمک های شهرداری تهران به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل شد.

الف) بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درخصوص تمرکز زدایی و ساماندهی شهر تهران

ب) انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود

پ) تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت) امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

به گزارش مهر پیش از این کلیات طرح امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود و نام این طرح از «انتقال پایتخت» به «طرح امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» تغییر کرده بود.

همچنین در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد بازگشت به ماده یک طرح اصلی مطرح شد که با توجه نظر مخالف نمایندگان تصویب نشد.