93 درصد آرای انتخابات ترکیه شمرده شد/ اردوغان با 53 درصد پیش است