آخرین آمار شمارش آرا به نقل از ینی شفق/ جشن پیروزی اردوغان در مقابل خانه وی در استانبول