اردوغان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

انتخابات ترکیه

آنکارا - نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری امروز ترکیه حاکی از پیشتازی ˈرجب طیب اردوغانˈ و احتمال پیروزی وی در دور اول انتخابات است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،حدود 53 میلیون نفر از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای اولین بار در تاریخ این کشور حق رای دادن به نامزد خود برای احراز پست ریاست جمهوری را داشتند. در این میان شماری نیز در انتخابات شرکت نداشتند.

رییسان جمهور پیشین ترکیه پیشتر از میان نامزدهای احزاب سیاسی و با آرای نمایندگان مجلس انتخاب می شدند.

در این دوره از انتخابات ،ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیر کل سابق سازمان همکاری اسلامی به عنوان نامزد مشترک ازسوی احزاب مخالف ˈجمهوری خواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ و ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ نامزد حزب ˈدمکراتیک خلق هاˈ که در مناطق کردنشین ترکیه از هواداران بیشتری برخوردار است با ˈرجب طیب اردوغانˈ رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه که طی 12 سال گذشته بر قدرت سیاسی در ترکیه تسلط دارد، رقابت داشتند.

خاورم ** 2010 **1010
کد N437350