کاراته کاهای ایران 13 مدال طلا آسیا را کسب کردند

کد N436886