کسائیان در گفت‌وگو با ایلنا:

مدیران مسئول نشریات تهران امروز و نشاط مجرم شناخته شدند

سیاست داخلی

صبح امروز به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه 79 به اتهامات دو روزنامه نشاط و تهران امروز رسیدگی شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد که اعضای این هیات مدیران مسئول نشریات نشاط و تهران امروز را مجرم تشخیص دادند.

علی‌اکبر کسائیان در گفت‌وگو با خبرنگارایلنا با اشاره به جلسه امروز هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: صبح امروز به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه 79 به اتهامات دو روزنامه نشاط و تهران امروز رسیدگی شد.
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اتهام مدیر مسئول سابق روزنامه تهران امروز را نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان کرد و گفت:‌ این روزنامه دو شاکی داشت که در مورد شاکی اول یعنی امور حقوقی بنیاد شهید این روزنامه با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و در مورد شکایت کاوه اشتهاردی هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء این روزنامه را مجرم ندانست.
کسائیان همچنین یادآور شد: هیات منصفه مطبوعات استان تهران مدیر مسئول سابق روزنامه تهران امروز را در خصوص اتهامات مطرح شده مستحق تخفیف دانست.
وی بااشاره به بررسی اتهامات مدیر مسئول روزنامه سابق نشاط نیز گفت: سه شکایت از این روزنامه صورت گرفته بود که در هر سه مورد مدیر مسئول روزنامه مجرم شناخته شد.
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران تصریح کرد: شکایت اول مربوط به نیروی انتظامی از این روزنامه بود. شکایت دیگر مربوط به سه تن از نمایندگان سابق مجلس بود. شکایت آخر نیز بابت اهانت به مقدسات و مسلمات قرآنی بود که همانطور که اشاره شد این روزنامه به اتفاق آراء در هر سه مورد مجرم شناخته شد.
کسائیان در پایان گفت: ضمنا هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت قریب به اتفاق آراء متهم رامتسحق تخفیف ندانستند.

کد N436748