معترضان سیاست‌های هسته‌ای انگلیس شال ۱۱ کیلومتری بافتند!

کد N436227