استاد دانشگاه بردفورد مطرح کرد:

تحولات عراق موجب ایجاد اتحادهای جدید منطقه ای نخواهد شد/منافع آمریکا و اسراییل در عراق متفاوت است