در گفتگو با مهر مطرح شد:

نمایندگان از توضیحات فرجی دانا قانع نشدند/ استیضاح کنندگان فردا تصمیم می گیرند