کارشناس روابط بین الملل:

خاورمیانه بیش از دموکراسی به دولت های مقتدر نیاز دارد/ طرح خاورمیانه بزرگ منجر به شکل گیری گروههای بدخیم شد

کد N434178