این خودروهای طلایی متعلق به چه کسانی است؟

کد N432637