شورای نگهبان طرح اصلاحیه قانون تشکیل شورایعالی اشتغال را رد کرد

سیاست داخلی

عضویت سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی (ره) با حق رأی در بند (الف) الحاقی به ماده 2، همانطور که در نظریه شماره 77/21/2854 مورخ 1377/03/10 این شورا آمده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق سه بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورایعالی اشتغال اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق سه بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورایعالی اشتغال اعلام کرد.

طرح الحاق سه بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورایعالی اشتغال مصوب جلسه اول مرداد 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/05/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

-عضویت سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی (ره) با حق رأی در بند (الف) الحاقی به ماده 2، همانطور که در نظریه شماره 77/21/2854 مورخ 1377/03/10 این شورا آمده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

کد N431209