معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

دولت در التهابات حضور نخواهد یافت

دولت

این اقدامی ناپسنداست که اگردولت حاضربه حضوردرالتهاب زایى ها نشد، جامعه را ملتهب کرده وبکوشیم تافشار افکار عمومى را بردولت افزایش دهیم.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر التهاب زایى ازطریق تحریک افکارعمومى را روشى نامناسب دانست و نوشت: دولت درشرائط خطیرى اداره کشوررابه دوش کشیده وبه پشتیبانى وحمایت ملت نیازدارد.
به گزارش ایلنا، حمید ابوطالبی نوشت: این اقدامی ناپسنداست که اگردولت حاضربه حضوردرالتهاب زایى ها نشد، جامعه را ملتهب کرده وبکوشیم تافشار افکار عمومى را بردولت افزایش دهیم.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تحریک افکارعمومى وایجاد نا امیدى برای خدشه دار ساختن آرامش وامید،که بزرگترین دستاوردکشوردرانتخابات غرور آفرین سال گذشته است را سیاستی ناکام دانست و نوشت: چرادرآستانه یکسالگى دولت،عده اى به این فکر افتاده اند که برخى اقدامات درمورد زنان ومردان،ویابعضى سخنان خلاف اخلاق وشرع و... ضرورت جامعه ما است؟
ابوطالبی در ادامه این افراد را با عنوان دوستان گرامی مخاطب قرار داده و نوشته است: هرجامعه اى مسائل بیشمارى داردکه هرروزمى توان آن را دستکارى نمود و براى مردم التهاب آفرید. مى توان بادست زدن به اقداماتى ویاحمایت ازموضوعاتى،تلاش کرد تادولت رامجبوربه تبعیت نمود؛ اگرچه این خیالى باطل باشد.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور بار دیگر با مخاطب قرار دادن این افراد با عبارت دوستان گرامی می نویسد: این روشى سازنده براى دلسوزى در امور مردم وکشور، ویا دین ودولت نیست! ومطمئن باشید دولت دراین التهابات حضورنخواهدیافت.

 

کد N431108