یک عکس یک نگاه/

جایزه شرکت فرانسوی به زنان اسرائیلی برای قتل عام کودکان فلسطینی