حسینیان در گفتگو با مهر: 

عداوت مصر و عربستان با اخوان و حماس دلیل برخورد نادرست با جنایات در غزه است