تنش های اخیر در سرزمین های اشغالی محور مذاکرات تونی بلر در مصر

کد N430287