عضو شورای ملی آمریکایی -ایرانی در گفتگو با مهر:

ایران و آمریکا انعطافهای خوبی در مذاکرات هسته ای داشته اند/در توافق نهایی ایران به غنی سازی خود ادامه می دهد