اختصاصی مهر؛

متن کامل طرح مجلس برای خروج از رکود/ افزایش سرمایه بانک ها و رفع موانع تولید در دستور کار