در واکنش به استعفای عضو مسلمان کابینه/

سخنگوی کامرون: انگلیس شرایط در غزه را غیر قابل تحمل می داند

کد N428135