مهر گزارش می دهد/

صدای بلند ایران درسکوت جهان؛ نجات غزه محور دیپلماسی دولتمردان