معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری:

نبود ابزارهای سنجش شایستگی ها مهم ترین چالش تربیت مدیران است

آموزش

تهران- ایرنا- معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری گفت: فرآیند تشخیص شایستگی های مدیران در حوزه عمومی و اختصاصی وجود ندارد که این موضوع مهم ترین چالش در تربیت مدیران دولت است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دکتر «سید علی صدر السادات» روز سه شنبه در نخستین گردهمایی مدیران کل آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور افزود: تربیت مدیران حرفه ای باید براساس شایسته سالاری باشد و مدیران براساس شایستگی ها ارزیابی شوند.

وی با بیان این که برای تعیین شایستگی مدیران حرفه ای باید چاره ای اندیشیده شود، یادآور شد: در حوزه آموزش مدیران باید آموزش هدفدار را دنبال کنیم.

معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ییس جمهوری، آموزش کارکنان و تربیت مدیران را دو بال مهم در ساختار آموزش و توانمند سازی دولت دانست.

صدرالسادات خاطرنشان کرد: شایستگی مدیران باید براساس برگزاری برنامه های آموزشی مختلف بررسی و سنجش شود.

ادامه دارد...

سیام.9136** 7261** ل.ا**1336
کد N427110