سالک در گفتگو با مهر:

بررسی پرونده مهدی هاشمی در دادگاه نمایانگر تساوی افراد جامعه در برابر قانون است/قوه قضائیه شجاعانه پرونده را بررسی کند

مجلس

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت:حضور مهدی هاشمی در دادگاه بدین معنا است که تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و فرقی میان افراد حکومتی و افراد عادی در اجرای عدالت نیست.

احمدسالک در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بررسی پرونده مهدی هاشمی در دادگاه گفت: جامعه از قوه قضائیه توقع دارد که بر مبنای قانون و شرع، عدالت را اجرا کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادام داد: حضور مهدی هاشمی در دادگاه بدین معنا است که تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و فرقی میان افراد حکومتی و افراد عادی در اجرای عدالت نیست.

عضو هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: بررسی این پرونده توسط قاضی مقیسه اقدامی شجاعانه بوده است و باید در ادامه نیز این پرونده را شجاعانه بررسی کند.

وی تاکید کرد:خواسته مردم بررسی علنی پرونده مهدی هاشمی بودکه البته تشخیص این موضوع بر عهده رئیس دادگاه است البته کسانی که در چریان فتنه و پرونده کرسنت دست داشته اند باید با قدرت محاکمه شوند.

سالک تصریح کرد: اگر قوه قضائیه همانطور که قاطعانه به این پرونده ورود کرد، قاطعانه هم پرونده را بررسی کند توصیه ها و فشار ها به این قوه تاثیری نخواهد داشت.