طی حکمی از سوی وزیر کشور:

ناظمی اردکانی رئیس کارگروه تخصصی امور جمعیت و ثبت هویت ایرانیان شد

دولت

وزیر کشور طی حکمی ناظمی اردکانی را به عضویت ستاد تدوین احکام برنامه ششم در وزارت کشور و رییس کارگروه تخصصی امور جمعیت و ثبت هویت ایرانیان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی حکمی ناظمی اردکانی رییس سازمان ثبت احوال کشور را به عضویت ستاد تدوین احکام برنامه ششم در وزارت کشور و رییس کارگروه تخصصی امور جمعیت و ثبت هویت ایرانیان منصوب کرد.

متن حکم وزیر کشور به این شرح است:

جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی
معاون محترم وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور

به منظور تدوین احکام مورد نیاز وزارت کشور در قانون برنامه ششم، متناسب با رسالت، ماموریت ها و وظایف وزارت متبوع و همچنین به جهت تعامل علمی، مستمر و کارشناسانه با کارگروه تدوین برنامه ششم در معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهور، به موجب این حکم جنابعالی را به عضویت ستاد تدوین احکام برنامه ششم در وزارت کشور و رییس کارگروه تخصصی امور جمعیت و ثبت هویت ایرانیان منصوب می نمایم.

ضروری است در راستای شناسایی و تعیین هویت ایرانیان، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و اسقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان؛ نسبت به انجام مطالعه و تهیه گزارشات مطالعاتی، تنظیم پیش نویس اولیه اهداف و شاخص های سنجش آن، تهیه پیش نویس احکام برنامه ای در امور مربوطه، اقدام مقتضی در قالب مصوبات و دستورالعمل های ستاد صورت گیرد.

امید است با توکل به خداوند متعال و استقاده از تجربیات صاحب نظران و با عنایت به اسناد بالا دستی و سیاست های کلی و نظام برنامه ریزی تدوین برنامه ششم ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در راستای پیشرفت و سربلندی هرچه بیشتر ملت بزرگ ایران، پیش نویس احکام مورد نیاز وزارت کشور در برنامه ششم توسعه به نحو مناسب و شایسته تهیه و تنظیم گردد.

عبدالرضا رحمانی فضلی