تعطیلی تعدادی از دفاتر شبکه های ماهواره ای غیر قانونی