اعضاء هیات مدیره کانون وکلا با رییس سازمان زندان‌ها دیدار کردند

سیاسی

بعلاوه دغدغۀ کانون نسبت به همکاران زندانی مورد اشاره و تأکید قرار گرفت و اینکه با استفاده از مکانیزم‌های پیش گفته بویژه بهره برداری بهینه از ظرفیت قوانین و دیدگاه ارائۀ فرصت‌های جدید، زمینۀ ترخیص همکاران کانون و در ضمن استفاده از توان حرفه‌ای آنها در محابس بیان شد.

اعضاء هیات مدیره کانون وکلا با رییس سازمان زندان‌ها دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، در چهارم مردادماه 93 مطابق هماهنگی بعمل آمده میان کانون وکلای دادگستری مرکز و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، جلسۀ مشترک بین رئیس کانون، نواب رئیس، و اعضاء هیات مدیره با رییس سازمان زندان‌های کشور برگزار شد.

در این ملاقات دغدغه‌های طرفین در خصوص جمعیت کیفری و زندانیها و تبعات آن برای جامعه و عدالت قضائی مطرح شد.

رئیس کانون وکلا و همراهان ضمن تأکید بر اینکه بایستی زندان جنبۀ بازپروری و اصلاح داشته باشد و اینکه ظرفیت قانون جدید مجازات اسلامی متضمن تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط و بویژه مکانیزم مادۀ 134 که بجای تجمیع مجازات‌ها در مورد تعدد جرم، قائل به مجازات واحد (مجازات جرم شدیدتر) گردیده، پیشنهاد شد که از این ظرفیت برای بازنگری در سرنوشت کیفری زندانیان استفاده شده و بخش مهمی از زندانیان با این مکانیزم امکان ترخیص و استفاده از تخفیف و یا مجازات‌های جایگزین را خواهند یافت.

ضمناً کانون اعلام آمادگی کرد که با برپائی «همایش ملی زندانبانی» نسبت به دانش افزائی و ارتقاء توان تخصصی و تجربی دست اندرکاران عدالت کیفری بویژه قضات اجرای احکام اقدام شود و کانون آمادۀ هر گونه همکاری در این زمینه خواهد بود.

بعلاوه دغدغۀ کانون نسبت به همکاران زندانی مورد اشاره و تأکید قرار گرفت و اینکه با استفاده از مکانیزم‌های پیش گفته بویژه بهره برداری بهینه از ظرفیت قوانین و دیدگاه ارائۀ فرصت‌های جدید، زمینۀ ترخیص همکاران کانون و در ضمن استفاده از توان حرفه‌ای آنها در محابس بیان شد.

رییس سازمان زندانها تیز با تکیه بر اصول علمی اشاره داشتند که زندان باید محلی برای بازپروری زندانیان و اصلاح رفتار آنان باشد و مدیریت جدید سازمان با اتکا بر روشهای نوین اظهار امیدواری نمودند که به تدریج روش زندانبانی با استفاده از امکانات و تجهیزات متناسب با شأن کشور و مردم تغییر یابد.

جهانگیر با بیان اینکه بایستی به شناخت عوامل ارتکاب جرم و توسل به روش‌های پیشگیری علمی مؤثر از جرائم روی آورد، نقش مؤثر کانون وکلا در این مسیر را مورد اشاره قرار دادند.

در پایان مقرر شد تا ملاقات‌ها ادامه یافته و انتقال آموزه های علمی و عملی در خصوص جمعیت کیفری میان این دو نهاد ملی به انجام رسد.

کد N423211