کواکبیان در گفتگوی مشروح با مهر:

بدنه دولت روحانی اصولگراست/ به جای تشکیل مثلث به دنبال تقویت احزاب باشیم