نیکاراگوئه جنایات صهیونیست ها را با اقدامات نازی ها برابر دانست

کد N420843