عید فطر در کشورهای جنگ‌زده از لنز عکاس رویترز

کد N417673