هیئت دولت تصویب کرد:

اختصاص دویست وشصت میلیارد ریال برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر

دولت

هیئت وزیران با اختصاص دویست وشصت میلیارد ریال برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه 29/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ دویست وشصت میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر(مرحله اول)در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا متناسب با طرحهای ارایه شده توسط استانداریهای مازندران، گیلان وگلستان توسط وزارت کشور توزیع و برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه وزارت کشور نیز موظف شد ضمن نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتیار یاد شده گزارش عملکرد آن را هر دو ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ 4/5/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .