لایه های پنهان جنگ/

حربه رژیم صهیونیستی برای تقویت روحیه متزلزل نظامیان در جنگ غزه