اعلان جنگ داعش علیه اماکن تاریخی و مذهبی موصل/میراث بشری جان می سپارد