شمخانی در گفتگو با خالد مشعل : 

ایران مجموعه توان دیپلماسی را برای تبیین جنایات رژیم صهیونیستی به کار گرفته است