تصویر سرباز گرفتن به سبک داعش/ جوانان موصلی به اجبار تروریست می‌شوند