دکتر ولایتی در گفتگو با مهر:

سفر هیئت چینی به تهران/ حضور روسیه و چین در منطقه بدون ایران میسر نیست