روزنامه نگار انگلیسی: سکوت جهان دربرابر جنایت های اسراییل باید شکسته شود

#-
کد N413718