تعطیلی سفارت آمریکا در لیبی/ کارکنان به تونس منتقل شدند