19 و 20 مرداد در تهران؛

اجلاس کمیته اجتماعی - فرهنگی مجمع مجالس آسیایی برگزار می‌شود

مجلس

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده هدف برگزاری این اجلاس توسعه روابط فرهنگی - اجتماعی کشورهای عضو و افزایش همگرایی و وحدت رویه در قانون گذاری پارلمان‌های آسیایی به ویژه توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

اجلاس کمیته اجتماعی - فرهنگی مجمع مجالس آسیایی 19 و 20 مرداد در تهران برگزار می‌شود.

به‌گزارش ایلنا، اجلاس کمیته دائم امور اجتماعی - فرهنگی مجمع مجالس آسیایی در روزهای (یکشنبه و دوشنبه 19 و 20 مرداد) در تهران برگزار می‌شود.

اجلاس کمیته دائم امور اجتماعی - فرهنگی مجمع مجالس آسیایی، براساس اساس‌نامه مجمع مجالس آسیایی، با حضور 5 کشور رسمیت خواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده هدف برگزاری این اجلاس توسعه روابط فرهنگی - اجتماعی کشورهای عضو و افزایش همگرایی و وحدت رویه در قانون گذاری پارلمان‌های آسیایی به ویژه توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

کد N412559