آتش بس موقت در نوار غزه به مرحله اجرا درآمد

کد N411912