گزارش خبری/

بازتاب راهپیمایی روز جهانی قدس در رسانه های عربی