ماموریت هیأت دولت به وزارت دادگستری

دولت

هیأت وزیران در جلسه 22/4/1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی – مصوب 1371- موافقت کرد.

با تصویب هیأت دولت وزارت دادگستری مامور پیگیری توافقات حقوقی و قضایی بین ایران و فیلیپین شد.

به گزارش ایلنا، با تصویب هیأت دولت وزارت دادگستری مامور پیگیری توافقات حقوقی وقضایی بین ایران و فیلیپین شد.

هیأت وزیران در جلسه 22/4/1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی – مصوب 1371- موافقت کرد.

وزارت دادگستری با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت خارجه درخصوص انجام مذاکره،پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی، انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت فیلیپین در چارچوب متن نمونه معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام ومراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این مصوبه در تاریخ 29/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N408052