موشک های ضدتانک، اقدام غیرمنتظره مقاومت در غزه

کد N407272