استاد دانشگاه نتردام آمریکا در گفتگو با مهر:

تقویت علوم انسانی در جوامع منجر به صلح جهانی می شود/ توسعه اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر هستند