استاد دانشگاه استانبول در گفتگو با مهر:

حمایت های آنکارا از گروه های رادیکال را نمی توان انکار کرد/منطقه "اورفا" ترکیه بهشت افراطیها شده است